Wilsverklaring Euthanasie: Alles Wat U Moet Weten

Wat is een Wilsverklaring Euthanasie?

Een wilsverklaring euthanasie is een officieel document waarin u vastlegt onder welke omstandigheden u euthanasie wenst te ontvangen. Dit document geeft aan uw arts en naasten duidelijkheid over uw wensen met betrekking tot het beëindigen van uw leven in specifieke situaties, zoals bij ondraaglijk lijden zonder uitzicht op verbetering.

Waarom is een Wilsverklaring Euthanasie Belangrijk?

Een wilsverklaring euthanasie zorgt ervoor dat uw wensen worden gerespecteerd, zelfs als u zelf niet meer in staat bent om deze kenbaar te maken. Dit kan in situaties zijn waarin u in een coma ligt, aan dementie lijdt, of op een andere manier niet meer in staat bent om uw wil te uiten. Het document biedt houvast voor zowel uw arts als uw familie, en voorkomt mogelijke conflicten en onzekerheden over uw eindwensen.

Hoe Stelt U een Wilsverklaring Euthanasie Op?

1. Raadpleeg een Arts

Voordat u een wilsverklaring euthanasie opstelt, is het belangrijk om uw wensen en de medische mogelijkheden te bespreken met een arts. Deze kan u informeren over de voorwaarden en de procedure rondom euthanasie.

2. Schrijf uw Wensen Duidelijk op

In de wilsverklaring moet duidelijk beschreven worden onder welke omstandigheden u euthanasie wenst. Denk aan specifieke situaties zoals:

  • Ondraaglijk en uitzichtloos fysiek lijden.
  • Gevorderde en onbehandelbare dementie.
  • Onomkeerbare coma.

3. Gebruik een Voorbeeldtekst

Er zijn verschillende voorbeeldteksten beschikbaar die u kunt gebruiken als basis voor uw wilsverklaring. Deze teksten kunnen u helpen om uw wensen duidelijk en juridisch correct te formuleren.

4. Laat het Document Bekrachtigen

Het is raadzaam om uw wilsverklaring te laten bekrachtigen door een notaris. Dit geeft extra juridische zekerheid. Daarnaast kunt u het document laten registreren bij uw huisarts en in het Levenstestamentenregister.

5. Informeer Uw Naasten

Zorg ervoor dat uw naasten op de hoogte zijn van uw wilsverklaring en weten waar het document te vinden is. Dit voorkomt verwarring en zorgt ervoor dat uw wensen worden gerespecteerd.

Juridische Aspecten van een Wilsverklaring Euthanasie

Wetgeving in Nederland

In Nederland is euthanasie onder strikte voorwaarden legaal. De wilsverklaring euthanasie valt onder de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (WTL). Uw arts moet zich houden aan de zorgvuldigheidseisen zoals vastgelegd in deze wet. Een wilsverklaring biedt een basis voor de arts om euthanasie uit te voeren, maar de arts is niet verplicht hieraan gehoor te geven als er twijfel bestaat over de situatie of de wilsverklaring.

Zorgvuldigheidseisen

De zorgvuldigheidseisen omvatten onder andere dat:

  • Het lijden ondraaglijk en zonder uitzicht op verbetering moet zijn.
  • Er geen redelijke andere oplossing voor het lijden is.
  • U de wilsverklaring zelf heeft opgesteld toen u wilsbekwaam was.
  • Een tweede, onafhankelijke arts de situatie beoordeelt.

Veelgestelde Vragen over Wilsverklaring Euthanasie

Is een Wilsverklaring Euthanasie Bindend?

Een wilsverklaring euthanasie is niet bindend, maar het is een belangrijk document dat uw wensen weergeeft. Artsen zullen hier zoveel mogelijk rekening mee houden, mits aan alle zorgvuldigheidseisen is voldaan.

Hoe Vaak Moet ik Mijn Wilsverklaring Herzien?

Het is verstandig om uw wilsverklaring regelmatig te herzien, bijvoorbeeld om de vijf jaar, of eerder als uw medische situatie verandert. Dit zorgt ervoor dat uw document up-to-date blijft en uw huidige wensen weerspiegelt.

Wat Als Mijn Arts Weigert Euthanasie Uit Te Voeren?

Een arts heeft het recht om euthanasie te weigeren, zelfs als er een wilsverklaring is. In zo’n geval kunt u op zoek gaan naar een andere arts die wel bereid is om aan uw verzoek te voldoen, mits aan de wettelijke eisen is voldaan.